Ministri Hyseni mori pjesë në programin “Amerika me Kosovën” në komunën e Vitisë

më shumë

Lajme

Udhëzimet Administrative

 

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 22/2015 PËR PROCEDURËN E APLIKIMIT DHE LËSHIMIT TË PATENTË SHOFERËVE PËR PËRMIRËSIM, VAZHDIM, TË HUMBUR /DËMTUAR, NDËRRIMIN E PATENTË SHOFERËVE TË ISH RFJsë DHE TË UNMIK-UTUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 21/2015 PËR INSPEKTIME NË POLICINË E KOSOVËSUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 20/2015 PËR PROCEDURËN E INICIMIT TË HETIMIT PENALUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 19/2015 PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT E NDËRRIMIT DHE KORRIGJIMIT TË EMRIT PERSONALUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 18/2015 PËR PËRCAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES, PERSONALIZIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË PASAPORTAVEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 17/2015 PËR PROCEDURËN E PËRGJITHSHME TË REGJISTRIMIT TË FAKTIT TË LINDJES, MARTESËS DHE VDEKJES UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.16/2015 PËR PËRCAKTIMIN E SHKELJEVE, MASAVE DISIPLINORE DHE PROCEDURËS DISIPLINORE NDAJ PUNONJËSVE TË IPK-sëUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 15/2015 PËR MARRËDHËNIEN E PUNËS NË INSPEKTORATIN POLICOR TË KOSOVËSUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 14/2015 PËR HETIMINE AKSIDENTEVEME EKSPLOZIVË DHE PRODUKTE PIROTEKNIKEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR 13/2015 Për llojin, formën, modelin e uniformës dhe kartelës se identifikimit për pjesëtarët e ame/smshnUDHËZIM ADMINISTRATIV (mpb) Nr.12/2015 Për procedurat dhe format e vendosjes në treg të ekspolizëve dhe produkteve piroteknike, kriteret për shenjimin ce dhe shënimi i pakoveUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 11/2015 PËR PROCEDURAT E PAJISJES ME PASAPORTË BIOMETRIKEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 09/2015 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË DIGJITALIZIMIT TË REGJISTRAVE THEMELTARË TË SKANUAR TË GJENDJES CIVILEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 08/2015 PËR RIREGJISTRIM NË REGJISTRAT THEMELTARË TË GJENDJES CIVILEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 07/2015 PËR REGJISTRIMET E MËVONSHME NË REGJISTRAT E GJENDJES CIVILEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 05/2015 PËR PROCEDURËN DHE KRITERET E PËRCAKTIMIT TË STATUSIT TË PERSONIT PA SHTETËSI, MËNYRA E FITIMIT TË SHTETSISË PËR PERSONIN PA SHTETËSI DHE PERSONIN ME STATUS TË REFUGJATITUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 04/2015 PËR LISTËN E AUTORIZUAR TË PAJISJEVE PËR QËLLIME TË VEÇANTA PËR INSTITUCIONET SHTETËRORE TË SIGURISËUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 03/2015 PËR PROCEDURAT E LAJMËRIMIT DHE Ç’LAJMËRIMIT TË VENDBANIMIT APO VENDQËNDRIMITUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 02/2015 PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT E DHËNIES SË PROVIMIT PROFESIONAL PËR ZYRTARËT E GJENDJES CIVILEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 01/2015 PËR PËRDORIMIN E KOPJEVE TË CERTIFIKUARA TË REGJISTRAVE ORIGJINAL THEMELTAR TË GJENDJES CIVILE TË KOSOVËS, TË CILAT JANË MARRË NGA ISH-PUSHTETI SERB, PARA QERSHORIT TË VITIT 1999

KOSOVO IN UNESCO