Ministri Rexhepi priti në takim lamtumirës admiralin e NATO-s në Napoli Bruce W. Clingan

më shumë

Agjenda Ditore

23.07.2014

Njoftim

Ministria e Punëve të Brendshme ende nuk e ka  pranuar raportin e  dytë  për  liberalizim të vizave  nga Misioni Vlerësues i Komisionit Evropian. Pasi ta pranojmë raportin do të ju njoftojmë për konferencën për media.

Si rrjedhojë...

më shumë

Departamenti për Prokurim Publik

1.Departamenti për Prokurim Publik, udhëhiqet nga drejtori dhe ushtron detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim, duke përfshirë aktivitetet nga MPB-ja së bashku me të gjitha agjencitë e dala pas procesit të rishikimit funksional:

1.1
 Përgatit planin dhe strategjinë e prokurimit për MPB-në, duke bërë sigurimin se të gjitha kërkesave për prokurim për mallra, shërbime, punë apo shërbime të konsulencës, që të jenë të nënshkruara nga personat e autorizuar dhe të jenë në harmoni me procedurat e prokurimit;
1.2 Organizon punën dhe aktivitetet e prokurimit duke siguruar që të gjitha procedurat e prokurimit të zhvillohen në harmoni me legjislacionin në fuqi që rregullon procedurat e prokurimit në  Kosovë;
1.3 Nënshkruan dokumentacionin zyrtar të  prokurimit, përveç të drejtave që i bart dhe siguron që kjo e drejtë nuk është e kufizuar me ndonjë akt juridik zyrtar;
1.4 Bën organizimin e procedurave dhe kuotave të çmimeve dhe të tenderëve varësisht nga çmimi i vlerësuar, dhe në bazë të limiteve cakton edhe metodën e prokurimit;
1.5 Afron këshilla dhe sugjerime për zbatimin e procedurave të prokurimit dhe në bashkëpunim të ngushtë me Sekretarin e Përgjithshëm, merr vendime lidhur me problemet që paraqiten me rastin e realizimit të kontratave nga kontraktues të ndryshëm;
1.6 Bashkëpunon me personat përgjegjës të departamenteve lidhur me problemet e hartimit të planit të prokurimit, kërkesave për prokurim, problemeve financiare, logjistikës dhe analizon të arriturat, vështirësitë, kufizimet në kuadër të ministrisë nga aspekti i prokurimit;
1.7 Organizon takime të rregullta me stafin e prokurimit, merr pjesë në takime ku në kuadër të MPB-së hartohen raporte javore, mujore, tremujore dhe vjetore për të gjitha aktivitetet e prokurimit që janë zhvilluar nga Departamenti i Prokurimit.

2. Departamenti i Prokurimit është i organizuar në dy divizione:

1. Divizioni për Mallra dhe Shërbime dhe
2. Divizioni për Punë dhe Konsulencë.


Agim Fejzullahi

Drejtor i Departamentit të Prokurimit

Tel: + 381 (0) 38 200 19 668
Centrex: +381 (0)38 200 19 575
Email: agim.fejzullahu@rks-gov.net
Adresa: Rr. "Luan Haradinaj" p.n. Prishtinë