Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Nehat Mustafa po qëndron në një vizitë në Francë

më shumë

Lajme

Zyra për Koordinim dhe Integrime Evropiane

1.Zyra për Koordinim dhe Integrime Evropiane, udhëhiqet nga drejtori dhe ushtron detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim:

1.1
Siguron që dokumentet strategjike të zhvilluara nga MPB-ja të jenë në përputhshmëri me Planin Kombëtar Strategjik të Qeverisë dhe Ministrisë, dhe kujdeset që ato të janë në harmoni me prioritetet e Integrimit Evropian për Kosovën, dhe që prioritetet afat shkurtëra dhe afat-mesme të jenë të përfshira në planin vjetor të punës dhe planin vjetor  buxhetor të Ministrisë dhe Qeverisë;
1.2 Koordinon aktivitetet që lidhen me sigurimin e inputit të ministrisë rreth hartimit të Planit të Veprimit për Partneritet Evropian dhe dokumenteve tjera planifikuese në procesin e integrimit evropian si dhe përgatitjen e inputeve për raport të progresit;
1.3 Monitoron dhe raporton për arritjet dhe aktivitetet e departamenteve dhe agjencive rreth obligimeve që dalin nga PVPE-ja (Plani i Veprimit për Partneritet Evropian) dhe dokumentet tjera strategjike të Qeverisë;
1.4 Shërben si pikë kontakti për Ministrin e Integrimit Evropian dhe institucioneve tjera relevante në çështjet e MPB-së, si dhe bashkëpunon me Zyrën Ndërlidhëse të Komisionit Evropian që lidhen me integrimet evropiane;
1.5 Lehtëson dhe koordinon planifikimin dhe programimin e asistencës bilaterale dhe multilaterale të donatorëve, përfshirë asistencën e IPA-së (Instrumenti Para Anëtarësimit), TAIEX dhe binjakëzimin si dhe monitoron dhe vlerëson zbatimin e tyre;
1.6 Bën bashkërendimin e asistencës së donatorëve dhe prioretizimin e fushave në të cilat ministria ka nevojë për përkrahje, si dhe përkrah këtë proces me aktivitetet planifikuese të buxhetit shtetëror.


Artan Duraku
Udhëheqëse e Zyrës për Koordinim dhe Integrime Evropiane

Tel: +381(0)38 200 19 658
E-mail: [email protected]
Adresa: Rruga "Luan Haradinaj" p.n.

KOSOVO IN UNESCO